Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Algemene Verkoopvoorwaarden:

Anne Homan wil er zeker van zijn dat de relaties met zijn klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij nemen uw rechten heel ernstig op. Het is van het grootste belang dat u zich bewust bent van wat u van ons kan verwachten en dat wij weten wat wij op onze beurt van u kunnen verwachten. De Algemene verkoopvoorwaarden hieronder zullen u, telkens u onze website bezoekt en bij Anne Homan, duidelijk maken wat uw wettelijke situatie is. Door u toegang te verschaffen tot Annehoman.nl, stemt u toe tot een wettelijke verbintenis en de bepalingen en voorwaarden hieronder na te leven.
Alle producten die door Anne Homan aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden en voor de periode vermeld in onze catalogi en folder. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW . Anne Homan kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen. Wij bieden onze producten aan op onze website of in onze catalogi en of folders tot uitputting van voorraad. Anne Homan doet zijn best opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is bij de groothandel in dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk en kan u eventueel beslissen uw bestelling te annuleren. Anne Homan kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.
Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en Anne Homan wanneer Anne Homan de bevestiging ontvangt van uw bestelling op zijn website, of wanneer wij uw geldig ingevulde en ondertekende bestelbon ontvangen.
Verpakkingskosten en Verzendkosten
Onze producten worden verzonden via de Posterijen of eventueel via een koeriersdienst. Wij garanderen de klant dat wij de voordeligste formule zoeken voor verzending.
De transportkosten worden afzonderlijk berekend,en worden vermeld op uw bestelbon. Indien niet akkoord met deze verzendkosten - of transportkosten kan u nog steeds terugkeren of annuleren.
Verzending van de bestelling via deze weg valt steeds onder de verantwoordelijkheid van de klant. Alle schade,diefstal,verlies,staking,en andere kunnen niet verhaald worden bij .Anne Homan
Behalve in het geval van contante betaling, dient de betaling van de door Anne Homan te leveren goederen te geschieden binnen 7 dagen na datum bevestiging van de bestelling, tenzij anders is overeengekomen. Pas wanneer het juiste factuurbedrag binnen is, zal Anne Homan over gaan tot het leveren of toezenden van de bestelde goederen. Indien betaling van de geleverde of te leveren goederen niet is gevolgd uiterlijk op de 7e dag na datum facturering, zal de debiteur toerekenbaar te kort zijn geschoten in de nakoming van zijn verbintenis.
Gevolgen toerekenbare tekortkomingen
Toerekenbare tekortkomingen als hiervoor vermeld verplicht debiteur om aan Anne Homan de schade te vergoeden die zij als gevolg hiervan lijdt
Verschuldigdheid contractuele rente bij toerekenbare tekortkomingen
Debiteur is in geval van een toerekenbare tekortkoming een rente verschuldigd van 1 % per maand of 12 % op jaarbasis, vanaf datum verzuim tot de dag der algehele voldoening. Voormeld rentepercentage geldt als een bedongen rente in de zin van artikel 6:119 lid 3 BW die hoger is dan die welke volgens de leden 1 en 2 van artikel 6:119 BW verschuldigd is. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover contractuele rente verschuldigd is, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde contractuele rente.
Verschuldigdheid contractuele boete bij toerekenbare tekortkomingen
Debiteur is in geval van een te kort schieten in de nakoming van zijn of haar verbintenis bestaande in een vertraagde betaling, bij wijze van boete gehouden een geldsom te voldoen bestaande uit 10 % van het gefactureerde bedrag. Voormelde boete wegens vertraging in de betaling treedt in de plaats van de verschuldigde contractuele rente in de zin van artikel 6:119 lid 3 BW, tenzij deze totaal te becijferen contractuele rente hoger is dan 10 % van het gefactureerde bedrag. De boete is eerst verschuldigd, nadat Anne Homan de debiteur, na een verstreken betalingstermijn middels een ingebrekestelling, in de gelegenheid heeft gesteld als nog vóór een door haar bepaalde fatale datum te betalen en de verschuldigdheid van de boete in deze ingebrekestelling heeft aangezegd.
Nu de boete alleen gesteld wordt op de enkele vertraging in de nakoming van de betalingsverplichting, maakt Anne Homan naast de boete onverkort aanspraak op nakoming van de hoofdverbintenis, dan wel vervangende schadevergoeding.
Vergoeding juridische kosten in en buiten rechte en alle verdere proceskosten bij toerekenbare tekortkomingen
In geval debiteur toerekenbaar te kort schiet en Anne Homan daarom gedwongen is om zowel buiten rechte, Anne Homan als in rechte juridische maatregelen te nemen is debiteur gehouden om alle voor rekening van komende kosten te vergoeden, daaronder uitdrukkelijk te begrijpen de door haar juridisch gemachtigde gedeclareerde factuurbedragen in verband met bemiddeling en juridische bijstand in en buiten rechte, zulks inclusief BTW. Tevens is debiteur gehouden om alle verdere ontstane proceskosten, zoals kosten deurwaarder in verband met uitbrengen dagvaarding, griffiegeld, kosten getuigen en deskundigenonderzoek etc. tot en met alle proceskosten in de ruimste zin van het woord te vergoeden.

Afdrukken

Webshop gemaakt met EasyWebshop